atomsmurf

Journaliststudent ved HiO – her er mine artikler

Lavbudsjett eldreomsorg

leave a comment »

Tromsø kommune tar del i den omfattende helsereformen som regjeringen presser fram for å få bukt med røde tall og lange ventelister. I verste fall betyr det enda flere ufaglærte på sykehjem i byen

‘Samhandlingsreformen’ er det noe stoffløse ordet på den nye æraen innen norsk helsepolitikk som starter januar 2012.

Reformen er et omfattende og omdiskutert kongsgrep for å ta fatt på de langsiktige utfordringene som Helse-Norge står ovenfor de neste femti år. I 2040 vil det være dobbelt så mange åttiåringer enn det er nå og reformen ønsker gi bedre tilbud til framtidens geriatrikere i sine respektive hjemkommuner.

I dag jobber tyve prosent av de sysselsatte i Norge innen helse- og sosialsektoren. Et enormt tall som vil øke til over tretti prosent hvis ikke reformen gjennomføres i følge en bekymret helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Sykehusene er i dag monumentale pengesluk og de rød-grønne ønsker å skyve noe av utgiftene over på kommunene. Det er ikke tvil om at noe må gjøres.

Milliarder fra staten

For folk flest betyr det at det nå skal det bli lettere å få helsehjelp lokalt, at tilbudet i kommunene skal bli bredere og at det blir en bedre oppfølging av pasienter med kroniske lidelser.

I praksis innebærer reformen at fra nå av skal kommunene være med på å ta regninga når du og jeg blir syke. Kommunebyråkrater rundt omkring i landet har nå tre muligheter for å ivareta helsa til sine innbyggere. De kan ta på seg oppgaven selv, de kan kjøpe behandling hos spesialisthelsetjenesten eller de kan bruke en privat helsetilbyder.

Pengene til dette kommer fra staten. Det vil si at det tas penger fra helseforetakene og gis til kommunene. 13 milliarder kroner skal fordeles til landets 430 kommuner uten at disse binder seg til å bruke pengene på helse.

Et resultat av dette vil være at for en kommune med presset økonomi vil prisen på tjenestene være av betydning.

Akutt mangel på fagfolk

Tromsø kommune har lenge slitt med å skaffe nok sykehjemsplasser til de eldre. Når samhandlingsreformen trer i kraft vil vi mest sannsynlig se at private aktører i større grad enn tidligere vil gjøre seg til kjenne. Adecco og andre vikarbyråer står klare til å ta sin del av kaken.

Reformen innebærer nemlig at Tromsø kommune ikke lenger er pliktet til å ansette definerte profesjonsgrupper ved sykehjemmene. I dag er mange av de ansatte innen eldreomsorgen ufaglærte.

Norsk Sykepleierforbund har nylig uttrykt sin bekymring over hvordan man skal klare å øke kompetansen for å innfri målene i reformen. En fersk Fafo-rapport antyder at det er nesten tretti prosent ufaglærte i kommunalhelsetjenesten og andelen er ennå høyere i hjemmetjenesten.

Selv om regjeringen har satt av 260 millioner til kompetansehevende tiltak så tar det tid og utdanne både helsefagarbeidere og sykepleiere. I dag utdannes det knappe 1700 helsefagarbeidere i følge tall fra Fagforbundet – og det årlige behovet er nærmere 6000.

Ringvirkningene av reformen vil ikke sige inn for full styrke før om noen år når reformen er fullført over hele landet. Først da vil vi vite om regjeringens plan har lyktes.

Men da kan det allerede ha gått på bekosting av liv og helse til de eldre.

Advertisements

Written by atomsmurf

January 18, 2012 at 1:12 am

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: